Top 20 Carnatic Movies Songs

Kapali (Various)Shakthi Sahitha Ganapathi (Kadri Gopalnath)Track 2 (Ranganayaki Rajagopalan)Jaya Jaya Padmanabha (Kadri Gopalnath)Yochana (Kadri Gopalnath)Track 4 (Aruna Sayiram)Ambavaninannu (Bombay Jayashree)Bhuvaneshwariya (Kadri Gopalnath)Track 2 (Aruna Sayiram)Sudhamayi (Bombay Jayashree)Unnadiye (Bombay Jayashree)Samaja Vara Gamana (Kadri Gopalnath)Durga Laxmi Saraswathi (Kadri Gopalnath)Track 3 (Aruna Sayiram)Track 1 (Ranganayaki Rajagopalan)Eesha Ninna Charana Bhajane (Sri Vidyabhushana)Mokshamu (Kadri Gopalnath)Marugelara (Vasanthakumari M L)Pranamamyaham (Kadri Gopalnath)Vanamali (Priya Sisters)